Blog

Kako se troši novac HKOIG – 4. dio

Kako se troši novac HKOIG – 4. dio
 • Objavljeno: 14.02.2020.

(Zaprimljenim glasačkim listićima će se smatrati samo oni koji su primljeni isključivo u za to predviđeni poštanski pretinac do 24 sata 19.02.2020.)

Ovim putem pozivamo sve ovlaštene inženjere geodezije koji nisu glasovali da svoj glas daju listi broj 3, listi koju je okupio i predvodi kolega Grga Kostelac, razlog  je taj jer je to lista koju čine naši kolege koji imaju ili rade u  malim uredima i imaju iste probleme kao i velika većina članova HKOIG, a ima nas više od 80 %.

NE PROPUSTITE PRILIKU JER SADA JE IZBOR U NAŠIM RUKAMA.

 

Iako pozivamo članstvo da glasuje za list br. 3, listu koju predvodi gospodin Grga Kostelac, to ne znači da im poklanjamo apsolutno povjerenje.

Tako ćemo navesti nekoliko pitanja na kojima inzistiramo da ih se prihvati i na njima počne raditi odmah po konstituiranju nove skupštine:

 1. Demokratizacija HKOIG
 2. Transparentnost i javnost financija
 3. Uključivanje malih lokalnih geodetskih ureda u poslove Novih izmjera i poslova vezanih uz DGU
 4. Reorganizaciju stegovnog suda
 5. Uključivanje žena u rad komore

1. Pod demokratizacijom HKOIG zahtijevamo da se najprije:

 • promijeni statut prema kojem je za pokretanje referenduma potrebno prikupiti potpise najmanje 1/3 aktivnih članova komore, te da se promjeni na način da je dovoljno 50 potpisa aktivnih članova komore
 • članove biračkog odbora birati metodom slučajog odabira, uz uvjet da osobe koje se nalaze na izbornim listama ili se na drugi način nalaze u sukobu interesa kroz povezanost, automatski isključuju. Jer da podsjetimo na prošlim izborima birački odbor se je sastojao od osaba koji nisu članovi komore, što je skandalozno. Činio ga je odvjetnik i dva stalna zaposlenika Ivan Remeta i Ivana Alerić, a sada smo svjedoci nevjerojatnoj činjenici da u biračkome odboru sjedi gsp Zdravko Smoljan suvlasnik i direktor tvrtke ACES, a predsjednik nadzornog odbora je gsp. Zdravko Zorić također suvlasnik i direktor u tvrtci Aces, da podsjetim upravni odbor rješava žalbe iz prvoga stupnja, a gospodin Zorić je nositelj liste br. 2 na kojoj se nalazi i drugi od trojice članova  nadzornog odbora.

Nije li ovo grubi sukob interesa obojice spomenutih direktora iz Acesa i drugog člana nadzornog odbora.

2. Transparentnost i javnost financija:

 • sve financijske transakcije, kompletnu dokumentaciju vezanu uz sve natječaje objavljivati na starnici komore u roku od sedam dana, ali nikako ne u roku dužem od 30 dana

3. Uključivanje malih lokalnih geodetskih ureda u poslove Novih izmjera i poslova vezanih uz DGU:

Svi smo svjedoci o višegodišnjem problemu da je u zadnjih 30 godina napravljen simbolično mali broj Novih izmjera. Tražimo aktivno uključenje komore u taj problem, s naglaskom obaveznog uključivanje u svaku Novu izmjeru minimalno 5 (pet) geodetskih ureda isključivo iz županije u kojoj se provodi Nova Izmjera, pritom da se svaki ured dobije minimalno 10 % posla, a samim time i 10 % novaca od ugovorenog posla. Takav način bi ojačao male geodetske urede i zagarantirao bi im dio stalog prihoda. Korist bi za lokalnu zajednicu bila višestruka, jer bi na taj način minimalno 50 % investicije ostala unutar te županije, a to bi značili da bi interes investitora županija,općina i gradova bio višestruk, a ne kao danas kada se kompletan novac odvlači u velike gradove u kojima se nalaze sjedišta velikih firmi. Napomenuo bih da je DGU tj. njezin ravnatelj Damir Šantek mudro i dalekovidno predvidjeli takvu mogućnost i osmislilo geodetski nadzor u poslovima Nove izmjere, te bi na taj način kvaliteta poslova i rokovi bili zagarantirani i pod nadzorom

4. Reorganizaciju stegovnog suda:

 • za pokretanje prijave tražiti odmah minimalno 1.000,00 kn, jer dešava nam se da pojedinci podnose prijave u koje baš nisu sigurni, ali mogu jer je besplatno ili žele vršiti pritisak na ovlaštenog inženjera
 • produljiti rok za odgovore, tj. na očitovanja stegovnog tužitelja. Taj rok je danas 8 (osam) dana, šalju ih i u vrijeme kada masovno traju godišnji odmori. To stvara dodatni problem kod ovlaštenika koji imaju punomoćnike za primanje pošte, kada su otputovali
 • u stegove odbore imenovati isključivo ovlaštenike sa velikim i dugotrajnim životnim i poslovnim iskustvom. Svjedoci smo gdje su donošene stegovne mjere ovlaštenicima koji rade poslove sudskih vještačenja i te odluke donose osobe koje o takvim poslovima nemaju nikakva saznanja, niti kompetencije. Pa je je tako stegovno vijeće proglasilo nadležnim u predmetu gdje je napravljeno sudsko vještačenje, a predsjednik stegovnog vijeća se je proglasio nadležnim na osnovu činjenice da se u nalazu i mišljenju nalazi skica mjerenja, a prema njegovome mišljenju to je geodetski elaborat koji spada u njegovu nadležnost. Pitam se kojim se poslom bave ti kolege i da mi navedu koji je to elaborat prema specifikaciji DGU, jer DGU je napravila mišljenje da se radi o Nalazu i mišljenju. Smatramo da bi bilo opravdano ispitati stručnost kompletnog stegovnog vijeća i višeg stegovnog vijeća jer oni ne znaju  niti kako izgleda izgled geodetskog elaborata koje je nabrojala DGU, a propisala je i oblik sadržaj i formu. Uz navedeno treba uzeti i sukob interesa kojim raspolaže stegovno vijeće jer tužitelji i tuženik potencijalno imaju tržišno suparništvo.

5. Uključivanje žena u rad komore:

Skandalozno je da u prošlome sazivu komore u najvažnijim odborima, a to su upravni i nadzorni odbor nije bila niti jedna žena. Posebno nas iznenađuje činjenica da se gospođa Blaženka Mičević hvali svojom inicijativom žene u geodeziji, a na listi koju je sukreirala nije inzistirala na minimumu od 40 % žena na listi što propagiraju Hrvatske vlade.

To je samo znak da osobe koje su do sada učestvovale u radu komore nisu brinule o nama već isključivo o sebi.

 

U Zagrebu, dana 12.02.2020. godine

Bernard Jurković